Personas datu apstrādes principi

1. KO ES ŠAJĀ DOKUMENTĀ ATRADĪŠU?

Ņemot vērā to, ka, pārdodot mūsu e-veikalā, mums dažreiz ir nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus, mēs ar šī dokumenta starpniecību vēlamies Jūs informēt par šādas apstrādes niansēm, tostarp iekļaujot arī informāciju par Jūsu tiesībām. Šajā dokumentā atradīsiet atbildes vismaz uz šādiem jautājumiem:

o   Kas mēs esam?
o   Uz kādu personas datu apstrādi attiecas šis dokuments?
o   Kādus datus par mani Jūs varat apkopot?
o   Kā Jūs iegūstat manus personas datus?
o   Kā Jūs izmantojat manus personas datus un cik ilgu laiku?
o   Kam Jūs ļaujat piekļūt maniem personas datiem?
o   Kur Jūs uzglabājat personas datus?
o   Kādas ir manas tiesības?
o   Kā es varu izmantot savas tiesības un sazināties ar Jums?
o   Kā mani personas dati tiek aizsargāti?
o   Kā šie principi tiks mainīti?

Ja Jums kaut kāda iemesla dēļ neizdotos atrast atbildes uz saviem jautājumiem, nekavējieties un sazinieties ar mums tādā veidā, kā norādīts šī dokumenta beigās.
 

2. KAS JŪS ESAT?

Mēs esam komercsabiedrība „IRISIMO s. r. o.”, Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok, reģ. Nr.: 46569014, kas reģistrēta Žilinas rajona tiesas vestā komercreģistra C sadaļas ieliktnī Nr.: 56258/L, turpmāk šajā dokumentā sevi apzīmēsim kā „mēs”, vai „pārzinis”..

Mūsu kontaktinformāciju atradīsiet atbildē uz 10. jautājumu.

3. UZ KĀDU PERSONAS DATU APSTRĀDI ATTIECAS ŠIS DOKUMENTS?

Šis dokuments attiecas uz visām apstrādes darbībām, kas saistītas ar pārdošanu mūsu e-veikalā. To personas datu, kas attiecas uz sīkfailiem, apstrāde ir aprakstīta atsevišķā dokumentā [šeit].

4. KĀDUS DATUS PAR MANI JŪS VARAT APKOPOT?

Saistībā ar pārdošanu mūsu e-veikalā mēs varam iegūt piekļuvi tādai informācijai, kā:

- Identifikācijas dati. Šie ir tādi dati kā, piemēram, vārds un uzvārds.

- Kontaktinformācija. Runa ir par tādiem datiem kā, piemēram, Jūsu tālruņa numurs vai e-pasta adrese.

- Adreses dati. Tie ir dati, kas attiecas uz Jūsu adresi (preces piegādes vai rēķina izrakstīšanas vajadzībām).

- Dati par nopirkto preci. Runa ir par datiem, kas attiecas uz konkrētu preci, kuru esat pie mums iegādājies.

- Dati par pasūtījumu vēsturi. Runa ir par datiem, kas attiecas uz Jūsu iepriekšējiem pirkumiem mūsu veikalā, tostarp informācija par to, kas Jums patīk.

- Maksājuma dati. Šiem datiem ir pieskaitāmi Jūsu maksājuma dati, it īpaši konta numurs u.tml.

Ne visiem mērķiem būs nepieciešama visu iepriekšminēto personas datu kategoriju apstrāde, tuvāku informāciju atradīsiet atbildē uz 6. jautājumu.


5. KĀ JŪS IEGŪSTAT MANUS PERSONAS DATUS?

Mēs Jūsu personas datus iegūstam tikai no viena avota, un tas esat Jūs – ar to vēlamies pateikt, ka mēs apstrādājam tikai tos personas datus, kurus mums esat sniedzis.
 

6. KĀ JŪS IZMANTOJAT MANUS PERSONAS DATUS UN CIK ILGU LAIKU? 

Reģistrēšanās un lietotāja konta izveidošana

Mēs savās interneta lapās ļaujam saviem klientiem pie mums reģistrēties un izveidot savu lietotāja profilu, kas tiem atvieglo iepirkšanos nākotnē.

Šādā gadījumā mēs Jūsu personas datus apstrādājam šādi:

 

Apstrādes mērķis

Apstrādāto datu apjoms

Juridiskais pamats

Apstrādes laiks

Reģistrēšana un lietotāja konta vešana, ar to saistītā komunikācija

Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Adreses dati

Piekrišana personas datu apstrādei

Lietotāja konta izmantošanas laikā, ne ilgāk kā 3 gadus no pēdējās pieteikšanās

Pielāgotu jaunumu, pārdošanas akciju un citu biļetenu nosūtīšana

Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, iespējamie dati par pasūtījumu vēsturi

Piekrišana komerciālu paziņojumu nosūtīšanai

3 gadu laikā no piekrišanas sniegšanas

 

Iepriekšminētā apstrāde norisinās tikai, pamatojoties uz Jūsu brīvu un brīvprātīgu piekrišanu. Ne no viena likuma Jums nerodas tiesības reģistrēties mūsu e-veikalā, runa ir tikai par paņēmienu, kā vienkāršot turpmākos pirkumus un, iespējams, iegūt citas priekšrocības. Bez šīs piekrišanas mēs tomēr nespējam Jums ļaut reģistrēties un nevaram vest Jūsu lietotāja kontu.

Tāpat Jūs varat brīvi izlemt par to, vai vēlaties saņemt no mums komerciālus paziņojumus, turklāt tādus, kas pielāgoti tieši Jums. Šim mērķim mēs izmantojam iespēju veidot profilu atbilstoši dažādiem skatupunktiem tā, lai mēs varētu Jums nosūtīt patiešām tikai atbilstošus paziņojumus vai paziņojumus, kas Jums varētu noderēt.

Abos iepriekšminētajos gadījumos Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu, un šādā gadījumā mēs nekavējoties slēgsim Jūsu lietotāja kontu vai pārstāsim Jums sūtīt mūsu komerciālos paziņojumus. Piekrišanas atsaukšanas veidu atradīsiet zemāk, 9.6. punktā. 

Pasūtījuma veidlapa

Neatkarīgi no tā, vai esat reģistrēts vai nereģistrēts klients, lai mēs varētu ar Jums noslēgt līgumu, mums ir nepieciešami daži personas dati. Bez šiem datiem mēs vienkārši nevarētu ne Jums piegādāt preci, ne jebkādā veidā ar Jums sazināties.

Ņemot to vērā, mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 

Apstrādes mērķis

Apstrādāto datu apjoms

Juridiskais pamats

Apstrādes laiks

Līguma noslēgšana un izpilde, ar to saistīto saziņu un preces piegādi ieskaitot

Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Adreses dati, Maksājuma dati, Dati par nopirkto preci

Nepieciešamība izpildīt līgumu

Līgumattiecību pastāvēšanas laikā un 3 gadus pēc tam; pamatdati par tiesiskajām attiecībām un par to pastāvēšanu (līgumslēdzējas puses, saistību priekšmets u.tml.) līdz pat 10 gadiem pēc līguma izbeigšanas

Grāmatvedības un nodokļu pienākumu izpilde, arhivēšanu ieskaitot

Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Adreses dati, Maksājuma dati, Dati par nopirkto preci

Nepieciešamības izpildīt juridisku pienākumu

Laiks, kas noteikts attiecīgajos likumos, parasti 5 līdz 10 gadi

Komerciālu paziņojumu nosūtīšana, kas attiecas uz nopirktajiem produktiem, tostarp klientu apmierinātības anketas nosūtīšana programmas „Klientu atzīts” ietvaros

Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Adreses dati, Dati par nopirkto preci

Pamatota interese tiešā mārketinga vajadzībām, resp. klienta atkāpes

3 gadi ilgi no pirkuma veikšanas

Pielāgotu jaunumu, pārdošanas akciju un citu biļetenu nosūtīšana

Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, iespējams, dati par pasūtījumu vēsturi

Piekrišana komerciālu paziņojumu nosūtīšanai

3 gadi no piekrišanas sniegšanas

 

Kā jau iepriekš bija minēts, lai mēs varētu noslēgt ar Jums līgumu atbilstoši mūsu darījumu nosacījumiem, mums ir nepieciešami daži Jūsu dati. Bez šiem datiem mēs nevaram Jums ne nodot preci, ne to piegādāt, tāpat mēs nespējam pildīt savus pienākumus grāmatvedības un nodokļu jomā, kur mums ir pienākums saglabāt dažus Jūsu personas datus grāmatvedības dokumentu formā.

Saistībā ar pirkumu mēs Jums labprāt šad un tad uzrakstītu par precēm, kas līdzīgas tām, kuras pie mums esat iegādājies. Tāpat mēs labprāt nosūtītu Jums anketu par Jūsu apmierinātību ar pirkumu. Abi norisinās, pamatojoties uz pamatotām interesēm, resp. t.s. klienta atkāpi, kuras varat noraidīt, aizpildot pasūtījuma veidlapu, vai rīkojoties tā, kā norādīts 9.6. iedaļā zemāk. Mūsu pamatotās intereses ir mūsu centieni uzlabot mūsu pakalpojumus, un vienlaikus arī iespēja uzrunāt Jūs gadījumā, ja mums būtu Jums piemērots paziņojums, kas attiecas uz preci, ko esat pie mums nopircis. Pateicoties tam, mēs varam ar Jums sazināties un ieteikt Jums preci, kas Jums varētu noderēt, vai Jums patikt.

Tāpat, ja vēlaties saņemt komerciālus paziņojumus par visiem būtiskajiem jauniem (ne tikai par precēm, kas līdzīgas tām, ko Jūs jau esat pie mums nopircis), Jūs varat sniegt mums savu piekrišanu pielāgotu komerciālu paziņojumu nosūtīšanai – mēs Jums sūtītu visus būtiskākos jaunumus, tostarp jaunums, kas balstīti uz Jūsu pirkumu vēsturi, kā arī citas pārdošanas akcijas. Šo piekrišanu varat jebkurā brīdī atsaukt tā, kā norādīts zemāk, 9.6. iedaļā. 

Biļetens

Būsim ļoti priecīgi, ja Jūs piekritīsiet komerciālu paziņojumu saņemšanai. Šādā gadījumā mēs Jūsu personas datus apstrādāsim šādā veidā:

Apstrādes mērķis

Apstrādāto dati apjoms

Juridiskais pamats

Apstrādes laiks

Pielāgotu jaunumu, pārdošanas akciju un citu biļetenu nosūtīšana

Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, iespējams, dati par pasūtījumu vēsturi

Piekrišanas personas adatu apstrādei

3 gadi no piekrišanas sniegšanas

 

Tā ir Jūsu brīva izvēle, vai vēlēsieties no mums saņemt komerciālus paziņojumus par visiem būtiskajiem jaunumiem, turklāt neviens likums, ne līgums Jums to neliek darīt.

Ja izlemsiet, ka mūsu paziņojumus vairs nevēlaties saņemt, savu piekrišanu varat atsaukt tādā veidā, kāds norādīts zemāk, 9.6. iedaļā.
 

7. KAM JŪS ĻAUJAT PIEKĻŪT MANIEM PERSONAS DATIEM?

Mēs garantējam, ka Jūsu personas datus rūpīgi sargājam un neļaujam tiem piekļūt nevienam, ja tas nav neizbēgami. Tādējādi ļaujam piekļūt Jūsu personas datiem tikai šādos gadījumos:

- E-veikala lietotnes pakalpojumu sniedzējs un marketinga pārzinis. Mūsu lapu nodrošināšanai mēs izmantojam sabiedrības, kas attīsta un pārvalda e-veikala lietotni, sniegtos pakalpojumus.

- Pārvadātājs. Lai piegādātu mūsu produktus, mēs izmantojam pārvadātāju pakalpojumus, kuriem sniedzam obligātos adreses datus, lai izpildītu starp Jums un mums noslēgto līgumu.

- Grāmatvedības un nodokļu konsultants. Pildot mūsu grāmatvedības un nodokļu pienākumus, mēs izmantojam konsultantu pakalpojumus, kuri šad un tad var piekļūt Jūsu identifikācijas datiem un datiem par Jūsu maksājumiem.

- E-pasta rīks. E-pastu sūtīšanai mēs izmantojam trešās puses pakalpojumus, kas nodrošina mūsu ziņojumu nosūtīšanu no tehniskā viedokļa.

8. KUR JŪS UZGLABĀJAT PERSONAS DATUS?

Tos personas datus, kurus apstrādājam mūsu darbības ietvaros, mēs uzglabājam tikai Eiropas Savienībā un nepārdodam tos valstīs ārpus tās robežām.

9. KĀDAS IR MANAS TIESĪBAS?

Saistībā ar personas datu apstrādi Jums ir dažādas tiesības, par kurām mēs Jūs vēlētos informēt.

9.1. Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības uzrunāt mūs un saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam, vai neapstrādājam Jūsu personas datus. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, Jums ir tiesības piekļūt apstrādātajiem personas datiem, un mēs labprāt Jums sniegsim tuvāku informāciju par šo apstrādi, tāpat Jums ir tiesības saņemt šo personas datu kopiju.

9.2. Tiesības labot. Mēs cenšamies darīt visu, lai mēs par Jums apstrādātu visaktuālākos personas datus. Tas neko nemaina saistībā ar to, ka Jums ir tiesības griezties pie mums un pieprasīt, lai labojam Jūsu personas datus gadījumā, ja mēs tos apstrādājam kā nepilnīgus vai neprecīzus.

9.3. Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”). Mēs uzglabājam Jūsu personas datus tikai tādu laiku posmu, kas nepieciešams, lai tie izpildītu mērķi, turklāt nevajadzīgos datus mēs uzreiz izdzēšam vai padarām anonīmus. Taču tas neko nemaina faktā, ka Jums ir tiesības uz to, lai mēs nekavējoties izdzēstu (vai padarītu anonīmus) Jūsu personas datus, ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:

- personas dati vairs nav nepieciešami iepriekšminētajām vajadzībām;

- Jūs esat atsaucis savu piekrišanu personas datu apstrādei;

- apstrāde bija prettiesiska;

- dzēšanu pieprasa Slovākijas Republikas tiesības vai ES tiesības.

 

Tomēr mums ne vienmēr ir pienākums vai iespēja izpildīt Jūsu tiesības. Tā tas ir gadījumos, kad datu apstrāde ir obligāta:

- lai ievērotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību;

- lai izpildītu likumā noteiktu pienākumu;

-  sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomā;

-  arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos;

- lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

 

Tomēr ir ļoti iespējams, ka neviens no iepriekšminētajiem gadījumiem vispār neiestāsies, tādēļ Jums nav jāuztraucas par to, ka mēs nedzēstu Jūsu personas datus, ja Jūs mums to tiešām lūgtu (īpaši, ja apstrāde notiek saskaņā ar piekrišanu).

9.4. Tiesības uz apstrādes ierobežošanu. Likums Jums atzīst tiesības uz to, lai mēs atbilstoši Jūsu pieprasījumam ierobežotu personas datu apstrādi vienā no zemāk minētajiem gadījumiem:

- Jūs noliedzat savu personas datu precizitāti, turklāt uz laiku, kas nepieciešams to precizitātes pārbaudei;

- apstrāde ir prettiesiska, Jūsu noraidāt personas datu dzēšanu un pieprasāt ierobežot to izmantošanu;

- personas dati mums vairs nebūs nepieciešami apstrādei, taču Jūs pieprasīsiet, lai tos saglabājam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

9.5. Tiesības uz datu pārnesamību.  Kaut arī tas skan savādi, tomēr gadījumā, kad mēs Jūsu datus apstrādājam automatizēti, un apstrāde balstās uz Jūsu piekrišanu, vai arī tā ir obligāta līguma izpildei, Jums ir tiesības uz t.s. pārnesamību. Tiesības uz datu pārnesamību Jums nodrošina to, ka datus, ko esat mums sniedzis, mēs izsniegsim Jums parastā un arī mašīnlasāmā formātā, eventuāli nodosim šos datus citam pārzinim, kuru mums norādīsiet.

9.6. Tiesības atsaukt savu piekrišanu un celt iebildumus pret leģitīmajām interesēm tiešā marketinga vajadzībām. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums, protams, ir tiesības jebkurā brīdī atcelt sniegto piekrišanu un to atsaukt. Šajā gadījumā mēs vairs neturpināsim datu apstrādi, ja likums mums to neliegs, un Jūsu personas datus dzēsīsim.

Ja mēs tomēr turpināsim Jūsu datu apstrādi uz cita juridiska pamata, mums nav pienākuma (dažreiz to pat nedrīkstam) dzēst dotos personas datus.

Piekrišanu komerciālu paziņojumu nosūtīšanai varat atsaukt, arī uzklikšķinot uz saites, kas ir norādīta pie katra komerciāla paziņojuma. Tāda pati pieeja ir spēkā saistībā ar apstrādi, kas norisinās uz t.s. klienta atkāpes pamata leģitīmu interešu tiešā marketinga vajadzībām gadījumā.

9.7. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Protams, ja Jūs uzskatāt, ka mēs Jūsu personas datus apstrādājam pretrunā ar likumu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajā uzraudzības iestādē. Attiecīgās uzraudzības iestādes kontaktinformāciju atradīsiet šajā saitē [te], turklāt, ja Jums būtu nepieciešama, palīdzība izvēloties, sazinieties ar mums.

 
10. KĀ ES VARU IZMANTOT SAVAS TIESĪBAS UN SAZINĀTIES AR JUMS?

Ja Jūs esat reģistrēts klients, Jūs varat izmantot savas tiesības ar sava lietotāja konta starpniecību. Papildus tam Jūs vienmēr varat sazināties ar mums, rakstot uz mūsu e-pasta adresi info@irisimo.lv.


11. KĀ MANI PERSONAS DATI TIEK AIZSARGĀTI?

Personas datu apstrādei mēs vienmēr izmantojam tikai pārbaudītus piegādātājus, ar kuriem mums ir noslēgti attiecīgi līgumi par apstrādi. Varam Jums garantēt, ka Jūsu personas datu drošībai esam izdarījuši visu, kas iespējams.

Ja Jūs uzskatāt, ka ir apdraudēta mums uzticēto Jūsu personas datu drošība, nekavējieties un sazinieties ar mums.

 
12. KĀ ŠIE PRINCIPI TIKS MAINĪTI?

Gadījumā, ja šos principus būs nepieciešams grozīt, mēs to izdarīsim, ievietojot jauno redakciju mūsu interneta lapās. Ja attiecīgie grozījumi būs būtiski, vai arī to pieprasīs citi apstākļi, mēs Jūs informēsim par šī dokumenta grozījumiem pa e-pastu.

 
13. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

Noslēgumā mēs vēlētos Jūs informēt, ka personas datu apstrādes ietvaros nenotiek automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana.
 

Šie principi ir spēkā no 25.11.2021.