IRISIMO VISPĀRĪGIE DARĪJUMU NOSACĪJUMI


1. IEVADA NOTEIKUMI


1.1. Šie vispārīgie komercsabiedrības – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IRISIMO s.r.o.”, juridiskā adrese Bystrická cesta 5633/16A, Ružomberok 03401, Slovākija, reģ. Nr.: 46569014 (turpmāk tekstā arī “pārdevējs”) darījumu noteikumi (turpmāk tekstā arī “VDN”) regulē līgumslēdzēju pušu savstarpējās tiesības un pienākumus, kas radušies saistībā ar pirkuma - pārdevuma līgumu, kas noslēgts saskaņā ar likumu Nr. 102/2014 Z.z., “Par patērētāja aizsardzību, pārdodot preci vai sniedzot pakalpojumus atbilstoši attālināti noslēgtam līgumam vai līgumam, kas noslēgts ārpus pārdevēja veikala telpām, kā arī par grozījumu un papildinājumu izdarīšanu dažos likumos”, starp pārdevēju un patērētāju, izmantojot elektronisku pārdevēja pasūtījuma veidlapu (turpmāk tekstā “līgums”) vai uz tā pamata, un veido tā neatņemamu sastāvdaļu. Interneta veikala darbību pārdevējs veic tīmekļa vietnē, kas atrodas interneta adresē https://irisimo.lv (turpmāk tekstā “tīmekļa vietne”).

1.2. VDN neattiecas uz gadījumiem, kad persona, kas vēlas iegādāties preci no pārdevēja, ir juridiska persona vai persona, kas, pasūtot preci, to dara savas uzņēmējdarbības vai savas profesijas pienākumu izpildes ietvaros.

1.3. Šo VDN noteikumi ir līguma neatņemama sastāvdaļa. Līgums un VDN ir izgatavoti slovāku valodā. Līgumu ir iespējams noslēgt tikai slovāku valodā. Līgums, kura sastāvdaļa ir šie VDN, ir uzskatāms par rakstisku līgumu.

Pārdevēja kontaktinformācija:
sabiedrība “IRISIMO s.r.o.”, juridiskā adrese Bystrická cesta 5633/16A,, Ružomberok 03401, reģ. Nr.: 46569014, reģistrēta Žilina rajona tiesas vestajā komercreģistrā, Sadaļa: Sro, Ieliktnis numur: 56258/L
PVN reģ. Nr.: SK2023439979


2. PRECES PASŪTĪŠANA UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA

2.1. Pēc preces izvēlēšanās tīmekļa vietnē un savas izvēles apstiprināšanas, nospiežot taustiņu “Grozā”, patērētājs tiks novirzīts uz pasūtījuma veidlapu (turpmāk tekstā “pasūtījuma veidlapa”).

2.2. Pēc piegādes veida un samaksas veida izvēlēšanās pircēju novirza uz pasūtījuma veidlapas lapu, kurā jānorāda visi nepieciešamie dati, lai noslēgtu līgumu un piegādātu pasūtīto preci, proti: Vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Gadījumā, ja klients ir reģistrējies, tas var pieteikties ar savas e-pasta adreses un paroles palīdzību.

2.3. Pēc piegādes un samaksas veida izvēles, pēc līguma noslēgšanai un pasūtītās preces piegādei nepieciešamo datu ievadīšanas pircējs tiek novirzīts uz pirkuma kopsavilkumu, kur apkopoti visi dati par pirkumu. Gadījumā, ja pircējs vēlas kādus datus koriģēt, tas to var izdarīt pēc uzklikšķināšanas uz “Labot”.

2.4. Ja visi dati ir pareizi, pircējs pasūtījumu nosūta, nospiežot taustiņu “Pasūtīt ar samaksas pienākumu”.

Ir nepieciešams, lai patērētājs pasūtījuma veidlapā norādītu visus datus (resp., atlasītu attiecīgo izvēli pasūtījuma veidlapā), proti, vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruņa numuru, patērētāja pasūtītās preces piegādes adresi, datus par preces cenas samaksas veidu un preces piegādes veidu, iespējams, arī atlaides kodu vai kuponu. Ja patērētājs ir reģistrēts klients, tam ir jāpierakstās.

2.5. Pēc pasūtījuma nosūtīšanas pārdevējs piegādā patērētājam, viņa norādītajā e-pasta adresē pasūtījuma apstiprinājumu. Apstiprinājuma, ka pārdevējs ir pieņēmis pasūtījumu, saņemšana nenozīmē, ka ir noslēgts līgums. Pēc apstiprinājuma, ka pārdevējs ir pieņēmis pasūtījumu, saņemšanas pārdevējs pārbauda preces pieejamību, un līgums tiek noslēgts, saistoši akceptējot pārdevēja ierosinājumu līguma noslēgšanai e-pasta apstiprinājuma, ka prece nosūtīta piegādei, formā.

2.6. Pasūtījumu, kā arī līgumu pārdevējs arhivē vismaz 2 gadus ilgi, tomēr visilgāk tādu laiku, kas saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem nepieciešams līguma veiksmīgai izpildei. Ne piekļuve pasūtījumam, ne līgumam nekad netiks sniegta neiesaistītām trešajām pusēm (izņemot pārdevēja darbiniekus un apakšpiegādātājus nepieciešamajā apjomā vai tad, ja pārdevēja pienākums publiskot šos dokumentus izriet no attiecīgajiem tiesību aktiem). Nepieciešamības gadījumā pārdevējs līgumu jebkurā brīdī nosūtīs pasūtītājam pēc tā pieprasījuma.


4. PRECES CENA UN ATLAIDES

4.1. Preces iegādes cena ir norādīta tīmekļa vietnē kā galīgā cena, t.i., preces cenu, PVN un citus iespējamos nodokļus un nodevas ieskaitot, turklāt šī cena neietver cenu par transportu un ar 'samaksu saņemot' saistītos maksājumus.

4.2. Patērētājs, nosūtot pasūtījumu, apstiprina, ka ir iepazīstināts ar to, ka preces piegādes nosacījums ir pirkuma cenas un iespējamo citu maksājumu samaksa, kuru galīgais apmērs patērētājam tiks paziņots vēl pirms pasūtījuma nosūtīšanas.

4.3. Visas akcijas un atlaides pārdevēja precēm ir spēkā, ciktāl konkrētajai precei nav norādīts citādi. Iespējamās preces cenas atlaides nav iespējams kombinēt (t.i., nav iespējams izmantot divas vai vairākas atlaides vienai un tai pašai precei un/vai pasūtījumam).


5. SAMAKSAS NOSACĪJUMI

5.1. Patērētājs var apmaksāt preces cenu, kā arī jebkādas izmaksas, kas saistītas ar izvēlēto samaksas vai piegādes veidu, atbilstoši paša izvēlei vienā no šādiem veidiem:
   (a) bezskaidra maksājuma veidā ar karti (ar maksājumu saskarnes starpniecību); 
   (b) skaidrā naudā, saņemot preci patērētāja noteiktā vietā; un
   (c) bezskaidra maksājuma veidā ar maksājumu sistēmas PayPal starpniecību.


6. PRECES PIEGĀDES NOSACĪJUMI

6.1. Pārdevējs piegādā preci patērētājam ar sabiedrības, kas noteikta pasūtījuma veidlapā (turpmāk tekstā “piegādātājs”) starpniecību. Uz piegādi attiecas piegādātāja darījumu nosacījumi.

6.2. Pārdevējs tīmekļa vietnē pie atsevišķām precēm norāda aptuvenus piegādes termiņus, kuri nav saistoši (tā kā ir minēts tīmekļa vietnē), tomēr pārdevējs darīs visu, lai prece patērētājam tiktu piegādāta šajos termiņos. Gadījumā, ja pasūtītās preces piegāde pircējam pārsniegtu 14 dienas, pārdevējs par šo faktu informē pircēju.

6.3. Pircējam ir pienākums pārņemt preci piegādes adresē, ko tas norādījis pasūtījumā, un laikā, par ko patērētājs vienojies ar piegādātāju, ievērojot piegādātāja noteiktos nosacījumus.

6.4. Ja prece pircējam tiek piegādāta atvērtā vai bojātā iepakojumā, vai arī sūtījums ir pārāk viegls, pārdevējs lūdz patērētāju nepārņemt no piegādātāja preci un nekavējoties informēt pārdevēju par šo faktu, rakstot e-pastu uz 
info@irisimo.lv


7. LĪGUMA UZTEIKŠANA

7.1. Pircējam ir tiesības uzteikt pirkuma - pārdevuma līgumu, nenorādot iemeslu, saskaņā ar likuma Nr. 102/2014 Z.z., “Par patērētāja aizsardzību tālpārdošanā” (turpmāk tekstā “Likums par patērētāja aizsardzību tālpārdošanā”) 7. un turpmākajiem pantiem 14 dienu laikā no preces pārņemšanas. Vēl jo vairāk mēs papildus likumā noteiktajam termiņam sniedzam iespēju atdot preci 12 mēnešu laikā (ar tādiem pašiem noteikumiem kā likumiskajā 14 dienu termiņā). Sīkāku informāciju par produkta atdošanu 12 mēnešu laikā atradīsiet ŠEIT.

7.2. Pircējam ir tiesības šajā termiņā pēc pārņemšanas izsaiņot preci un to izmēģināt kā parasts, iepērkoties klasiskajā “akmens” veikalā, turklāt tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai noskaidrotu preces īpašības un funkcionalitāti.

7.3. Līguma uzteikuma termiņš skaitāms no dienas, kad pircējs vai viņa paredzēta persona, izņemot pārvadātāju, ir pārņēmis visas pasūtītās preces daļas.

7.4. Pircējs līgumu uzsaka rakstiskā formā tādā veidā, kas nerada šaubas par to, ka notikusi līguma uzteikšana, vai arī ierakstot to pastāvīgā datu nesējā vai ar veidlapas palīdzību, kas veido šo darījumu nosacījumu 1. pielikumu – 1. PIELIKUMS – Veidlapa līguma uzteikšanai. Līguma uzteikuma termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja paziņojums par līguma uzteikšanu ir nosūtīts pārdevējam vēlākais termiņa pēdējā dienā saskaņā ar Likuma par patērētāja aizsardzību tālpārdošanā 7. panta 1. daļu.

7.5. Pircējam ir pienākums bez liekas vilcināšanas, tomēr vēlākais 14 dienu laikā no pirkuma - pārdevuma līguma uzteikuma datuma, nosūtīt preci atpakaļ uz pārdevēja adresi vai tā nodot pārdevējam vai personai, ko pārdevējs pilnvarojis preces pārņemšanai. 

7.6. Pircējam ir pienākums piegādāt pārdevējām preci pilnībā, pilnīgu dokumentāciju ieskaitot, nebojātu un pēc iespējas oriģinālajā iepakojumā un nelietotu.

7.7. Preci ieteicams apdrošināt. Pārdevējs nepārņem sūtījumus ar 'samaksu saņemot'. Pārdevējam ir pienākums bez liekas vilcināšanās, bet vēlākais 14 dienu laikā no paziņojuma par līguma uzteikumu saņemšanas datuma, atmaksāt pircējam visus maksājumus, ko tas no pircēja saņēmis uz pirkuma - pārdevuma līguma pamata vai saistībā ar to, tostarp transportēšanas, piegādes, pasta izdevumus un citas izmaksas un nodevas. Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt pircējam maksājumus saskaņā ar šo vispārīgo darījumu un sūdzību izskatīšanas noteikumu punktu, pirms prece viņam ir piegādāta, vai pirms pircējs nav pierādījis, ka prece nosūtīta atpakaļ pārdevējam, ja vien pārdevējs ir ierosinājis, ka preci izņems personīgi vai ar viņa pilnvarotas personas starpniecību.

7.8. Pircējs uzņemas izmaksas par preces atdošanu pārdevējam vai personai, ko pārdevējs pilnvarojis preces pārņemšanai. Minētais nav spēkā, ja pārdevējs ir piekritis tam, ka tos pats uzņemsies vai arī nav izpildījis Likuma par patērētāja aizsardzību tālpārdošanā 3. panta 1. daļas i) punktā minēto pienākumu.

7.9. Pircējs atbild tikai par preces vērtības samazinājumu, kas radies, rīkojoties ar preci tādā veidā, kas neatbilst darbībām, kas nepieciešamas, lai noskaidrotu preces īpašības un funkcionalitāti. Pārdevējam ir pienākums atmaksāt pircējam preces pirkuma cenu tādā pašā veidā, kādu pircējs izmantoja, veicot savu maksājumu, ja tas nevienojas ar pircēju par citu naudas atmaksāšanas veidu, ar kuru pircējam netiks aprēķinātas papildu maksas.

7.10. Gadījumā, ja pircējs ir uzteicis līgumu un piegādā pārdevējam preci, kas ir lietota, bojāta vai nepilnīga, pircējas apņemas pārdevējām samaksāt:
  a) summu, par kuru samazinājusies preces vērtība Civillikuma 457. panta izpratnē patiesajā apmērā; 
  b) izmaksas, kas radušās pārdevējam saistībā ar preces remontu un tā sākotnējā stāvokļa atjaunošanu, kuras aprēķinātas atbilstoši preces pēcgarantijas servisa cenrādim.
Pircējam ir pienākums darījumu un sūdzību izskatīšanas noteikumu šī punkta izpratnē samaksāt pārdevējam preces iegādes cenas un preces vērtības starpību pirkuma - pārdevuma līguma uzteikšanas brīdī.

7.11. 
Saskaņā ar Likuma par patērētāja aizsardzību tālpārdošanā 7. panta 6. daļu pircējs nevar uzteikt līgumu, kura priekšmets ir:
 a) tādas preces pārdošana, kas izgatavota saskaņā ar speciālām patērētāja prasībām, vai tādas preces pārdošana, kas izgatavota individuāli vienam patērētājam.

7.12. 
Šie darījumu noteikumi tieši neattiecas uz subjektiem, kas neatbilst Likuma 2. punkta a) apakšpunktā minētajai patērētāja definīcijai.


8. GARANTIJAS UN SŪDZĪBAS

8.1. Ja runa ir par tādu preces defektu, ko var novērst, pircējam ir tiesības, lai tas tiktu bez maksas, savlaicīgi un pienācīgi novērsts. Pārdevējam ir pienākums šo defektu bez liekas kavēšanās novērst.

8.2. Ja runa ir par tādu preces defektu, ko nevar novērst, un kas neļauj preci pienācīgi izmantot kā lietu bez defekta, pircējam ir tiesības uz preces apmaiņu vai arī tam ir tiesības uzteikt pirkuma līgumu. Tādas pašas tiesības ir pircējam, ja runa ir par novēršamiem defektiem, taču pircējs nevar pēc remonta atkārtotu defektu dēļ vai defektu lielā skaita dēļ preci pienācīgi izmantot.

8.3. Pārdevējs atbild par preces defektiem spēkā esošo tiesību aktu izpratnē, un pircējam ir pienākums iesniegt pārdevējam vai tā paredzētai personai sūdzību. Informācija par paredzētajām personām, garantijas un pēcgarantijas servisa vietām ir norādīta garantijas talona aizmugurē vai to pircējam sniedz pārdevējs pēc pieprasījuma telefoniski vai ar e-pasta starpniecību. 

8.4. Uz sūdzību izskatīšanu attiecas spēkā esošie pārdevēja noteikumi par sūdzībām. Pircējs ir pienācīgi iepazinies ar sūdzību izskatīšanas noteikumiem un ir informēts par sūdzības iesniegšanu par preci, tostarp ar informāciju par to, kur sūdzību iesniegt, un par garantijas remonta veikšanu saskaņā ar  likuma Nr. 250/2007 Z.z. “Par patērētāja tiesību aizsardzību un par grozījumu izdarīšanu Slovākijas Valsts padomes likumā Nr. 372/1990 Zb. “Par administratīvajiem pārkāpumiem” tā vēlāko grozījumu redakcijā” 18. panta 1. daļu (turpmāk tekstā “Likums”) laikā pirms pirkuma - pārdevuma līguma noslēgšanas, novietojot šos darījumu un sūdzību noteikumus pārdevēja attiecīgā interneta veikala tīmekļa vietnes sadaļā, bet pircējam sniegta iespēja pirms pasūtījuma nosūtīšanas ar tiem iepazīties.

8.5. Pircējam garantijas laikā ir tiesības pieprasīt no pārdevēja atbildību par tādas preces defektu, par kuru atbild ražotājs, piegādātājs vai pārdevējs, un kas nopirkta pie pārdevēja. 

8.6. Ja precei ir defekti, pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību, nosūtot sūdzības veidlapu tiešsaistē adresē https://www.irisimo.lv/claims/add. Pēc tiešsaistes veidlapas nosūtīšanas pircējs ar e-pasta starpniecību saņems sūdzības veidlapu un citus norādījumus sūdzības iesniegšanai. Pārdevējs iesaka preci, nosūtot to sūdzības izskatīšanai, apdrošināt. Pārdevējs nepārņem sūtījumus ar 'samaksu saņemot'. Pircējam ir pienākums Paziņojumā par sūdzības iesniegšanu norādīt visu nepieciešamo informāciju, īpaši precīzi norādīt preces defekta veidu un apmēru; pircējam jānorāda arī, kuras no savām tiesībām, kas izriet no Civillikuma 622. un 633. panta, pircējs piemēro. Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību arī pie personas, ko ražotājs pilnvarojis preces garantijas remonta veikšanai (turpmāk tekstā “paredzētā persona”)

8.7. Pārdevējs vai paredzētā persona izsniedz pircējam apstiprinājumu par sūdzības iesniegšanu atbilstīgā formā, ko izvēlējies pārdevējs, piem., e-pasta ziņas vai rakstiskā formā, kur precīzi norādīti preces defekti, par ko iesniegta sūdzība, un vēlreiz izskaidro patērētājam tā tiesības. Ja sūdzība tiek iesniegta ar attālas komunikācijas starpniecību, pārdevējam ir pienākums nekavējoties nodot pircējam apstiprinājumu par sūdzības iesniegšanu; ja apstiprinājumu nav iespējams nodot nekavējoties, tas jānodod bez liekas vilcināšanās, bet vēlākais kopā ar dokumentu par sūdzības izskatīšanu; apstiprinājums par sūdzības iesniegšanu nav jānodod, ja pircējam ir iespēja pierādīt sūdzības iesniegšanu citā veidā.

8.8. Pircējam ir tiesības izlemt, kuras no savām tiesībām Civillikuma 622. un 623. panta izpratnē izmantos, un vienlaikus tam ir pienākums nekavējoties nodot pārdevējam informāciju par savu lēmumu. Pamatojoties uz pircēja lēmumu, ko tas piemēro Civillikuma 622. un 623. panta izpratnē, pārdevējam vai paredzētajai personai ir pienākums nekavējoties noteikt sūdzības izskatīšanas veidu saskaņā ar Likuma 2. panta m) apakšpunktu, sarežģītākos gadījumos 3 dienu laikā no sūdzības izskatīšanas procesa uzsākšanas, pamatotos gadījumos, īpaši, ja tas nepieciešams atbilstoši preces stāvokļa tehniskajam novērtējumam, bet vēlākais 30 dienu laikā no sūdzības izskatīšanas procesa sākuma. Pēc izlemšanas par sūdzības izskatīšanas veidu paredzētā persona sūdzību izskata uzreiz, pamatotos gadījumos sūdzību var izskatīt arī vēlāk. Sūdzības izskatīšana tomēr nedrīkst būt ilgāka par 30 dienām no sūdzības iesniegšanas datuma. Pēc šī sūdzības izskatīšanas termiņa beigām patērētājam ir tiesības uzteikt līgumu, vai tam rodas tiesības uz preces nomaiņu pret jaunu preci. 

8.9. Ja pircējs ir iesniedzis sūdzību par preci pirmo 12 mēnešu laikā no pirkuma - pārdevuma līguma noslēgšanas, pārdevējs var izskatīt sūdzību un to noraidīt, pamatojoties tikai uz eksperta slēdzienu vai uz atzinumu, ko sniegusi autorizēta, paziņota vai akreditēta persona, vai atbilstoši paredzētās personas viedoklim (turpmāk tekstā “eksperta atzinums par preci”). Neatkarīgi no eksperta atzinuma par preci pārdevējs nedrīkst no pircēja prasīt izdevumu atlīdzību ne par eksperta atzinumu par preci, ne citas izmaksas, kas saistītas ar eksperta atzinumu par preci. 

8.10. Ja pircējs iesniedz sūdzību par produktu pēc 12 mēnešiem no pirkuma - pārdevuma līguma noslēgšanas, bet pārdevējs tos ir noraidījis, personai, kas izskatījusi sūdzību, ir pienākums dokumentā par sūdzības izskatīšanu norādīt, kam pircējs var nosūtīt preci eksperta atzinuma saņemšanai. Garantija neattiecas uz defektiem, par kuriem pircējs līguma noslēgšanas laikā tika informēts, vai par kuriem, ņemot vērā pirkuma - pārdevuma līguma noslēgšanas apstākļus, tam vajadzēja zināt.

8.11. Pārdevējs neatbild par šādiem preces defektiem: 
  a) ja pircējs nav izmantojis savas tiesības, kas saistītas ar pārdevēja atbildību par preces defektu, pirms preces garantijas termiņa beigām;
  b) ja preces defekts ir mehānisks bojājums, ko radījis pircējs (tāds kā mehānisks stikliņa, korpusa, siksniņas vai aproces bojājums);
  c) ja preces defekts radies, izmantojot preci tādos apstākļos, kas ar savu intensitāti, mitrumu, ķīmisko un mehānisko ietekmi neatbilst preces dabiskajai videi;
  d) ja preces defekts radies neprofesionālu manipulāciju ar preci, precei nepiemērotas apkopes vai aprūpes trūkuma rezultātā;
  e) ja preces defekts radies, bojājot to ar pārmērīgu slodzi, vai izmantojot preci pretēji dokumentā minētajiem nosacījumiem vai vispārīgajiem preces parastās izmantošanas principiem (defekti, kas radušies, izmantojot pretrunā ar apkopes pamācību vai pareizas izmantošanas principiem);
  f) ja preces defekts radies, to bojājot nenovēršamu un/vai neparedzamu notikumu rezultātā;
  g) ja preces defekts radies preces nejauša bojājuma un nejaušas pasliktināšanās rezultātā;
  h) ja preces defekts radies neprofesionālu manipulāciju, ūdens, uguns, statiskās vai atmosfēriskās elektrības iedarbības vai citas nepārvaramas varas iedarbības rezultātā (piemēram, mehānisma bojājums, neievērojot norādījumus ūdensizturībai);
  i) ja preces defekts radies, ja ar preci manipulējusi tam nepilnvarota persona (nepilnvarota iejaukšanās rokas pulkstenī ārpus autorizētas remontdarbnīcas).

8.12. 
Pārdevējam ir pienākums izskatīt sūdzību un izbeigt sūdzības izskatīšanas procedūru vienā no šiem veidiem:
  a) atdodot remontētu preci;
  b) apmainot preci;
  c) atmaksājot preces iegādes cenu;
  d) izmaksājot atbilstošu atlaidi no preces cenas;
  e) rakstiski aicinot saņemt pārdevēja noteiktu izpildi;
  f) pamatoti noraidot sūdzību par preci.

8.13. 
Pārdevējam ir pienākums izsniegt rakstisku dokumentu par sūdzības izskatīšanas veidu un rakstisku dokumentu par sūdzības izskatīšanu 30 dienu laikā no dienas, kad iesniegta sūdzība, personīgi, ar pasta vai kurjera pakalpojumu sniedzēja starpniecību. Par sūdzības izskatīšanas rezultātu pārdevējs informē pircēju nekavējoties pēc sūdzības izskatīšanas procedūras pabeigšanas sūdzības protokolā, kurš tam tika piegādāts kopā ar preci.

8.14. Garantijas termiņš ir 24 mēneši no preces piegādes dienas, ja konkrētiem gadījumiem nav noteikts cits garantijas termiņš.

8.15. Garantijas termiņš tiek pagarināts par laiku, kurā pircējs preci nevarēja izmantot preces garantijas remonta dēļ.

8.16. Preces apmaiņas pret jaunu gadījumā pircējs saņem dokumentu, kurā norādīta informācija par preces apmaiņu, un iespējamās citas sūdzības tiek iesniegtas, pamatojoties uz pirkuma - pārdevuma līguma un uz šī sūdzības dokumenta pamata. Preces apmaiņas pret jaunu gadījumā jauns garantijas termiņš sākas no jaunās preces pārņemšanas brīža, taču vienīgi uz jaunu preci. 

8.17. Sūdzības vajadzībām par vairākkārt atkārtotu novēršamu defektu uzskata viena novēršama defekta parādīšanos vairāk nekā divas reizes. 

8.18. Sūdzības vajadzībām par lielāku skaitu dažādu novēršamu defektu uzskata vairāku šādu dažādu novēršamu defektu parādīšanos vienlaikus. 

8.19. Pircēja tiesības uz sūdzības iesniegšanu par preces defektu pēc tam, kad tas ir izmantojis savas tiesības un pieprasījis pārdevējam, lai tas novērš preces defektu saskaņā ar darījumu noteikumiem, ir izlietotas turklāt neatkarīgi no sūdzības izskatīšanas rezultāta atkārtotas sūdzības izskatīšana par vienu un to pašu defektu (nevis tāda paša tipa defektu) tiks noraidīta. 

8.20. Šie sūdzības iesniegšanas noteikumi tieši neattiecas uz subjektiem, kas neatbilst Likuma 2. punkta a) apakšpunktā minētajai patērētāja definīcijai.

Ūdensnecaurlaidības tabula un pulksteņa izmantošanas saskarē ar ūdeni principi: 

Water resistant (ūdensizturīgs)

30M
100ft
3 ATM
3 BAR

50M
160ft
5 ATM
5 BAR

100M
300ft
10 ATM
10 BAR

150M
500ft
15 ATM
15 BAR

200M
660ft
20 ATM
20 BAR

1000M
3300ft
100 ATM
100 BAR

Nejauša saskare ar ūdeni (auto mazgāšana, lietus)

Peldēšana uz virsmas

Peldēšana un zemūdens peldēšana ar masku

Rekreācijas zemūdens peldēšana

Profesionāla zemūdens peldēšana ar elpošanas ierīcēm

ISO 2281

ISO 6425

– zem ūdens virsmas ir stingri aizliegts manipulēt ar kronīti (arī ar skrūvējamu ne) un taustiņiem
– strauja temperatūru maiņa izraisa atšķirīgu materiāla izplešanos un atlikušā mitruma kondensēšanos uz stikliņa
– pēc atrašanās sāļā vai stipri mineralizētā ūdenī rokas pulkstenis jānoskalo tekošā ūdenī
– jāizvairās no satricinājumiem zem ūdens virsmas un kritieniem uz cietas virsmas
– jāizvairās no agresīvām ķimikālijām (tas attiecas uz rokas pulksteņiem vispārīgi)

Adrese sūdzības iesniegšanai:
Ja vēlaties iesniegt sūdzību par produktu, dodieties uz sūdzības iesniegšanu tiešsaistē TE.
Pēc sūdzības veidlapas nosūtīšanas pasūtiet etiķeti paciņas atdošanai bez maksas 
TE.


9. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

9.1. Līgumslēdzējas puses ir vienojušās, ka pienācīgām pakalpojuma sagatavošanas un piegādes vajadzībām gadījumā, ja tā ir fiziska persona, pircējam ir pienākums norādīt pārdevējam pasūtījumā savu vārdu un uzvārdu, pastāvīgo dzīvesvietu, tostarp pasta indeksu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

9.2. Līgumslēdzējas puses ir vienojušās, ka pienācīgas pakalpojuma sagatavošanas un piegādes vajadzībām gadījumā, ja tā ir juridiska persona, pircējam ir pienākums norādīt pārdevējam pasūtījumā savu komercnosaukumu, juridisko adresi, tostarp pasta indeksu, reģistrācijas numuru, PVN reģistrācijas numuru (ja tai tāds ir piešķirts), tālruņa numuru un e-pasta adresi.

9.3. Pircējs, kurš interneta veikala ietvaros ir reģistrējies, var jebkurā brīdī pārbaudīt un mainīt sniegtos personas datus, kā arī atcelt savu reģistrāciju, piesakoties interneta veikala tīmekļa vietnē sadaļā " https://www.irisimo.lv/account/profile".

9.4. Pārdevējs ar šo paziņo pircējam, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā “Regula”) 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē pārdevējs kā informācijas sistēmas operators pirkuma - pārdevuma līguma noslēgšanas procesā apstrādās pircēja kā datu subjekta personas datus bez viņa piekrišanas, jo pircēja personas datu apstrādi veiks pārdevējs pirmslīguma attiecību ar pircēju ietvaros, un pircēja personas datu apstrāde ir neizbēgama pirkuma - pārdevuma līguma izpildei, kurā pircējs piedalās kā viena no līgumslēdzējām pusēm.

9.5. Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta izpratnē pārdevējs pēc pasūtītās preces, respektīvi, pakalpojuma piegādes pircējam, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, var apstrādāt pircēja personas datus arī tiešās tirgvedības vajadzībām, un nosūtīt uz pircēja e-pasta adresi informāciju par jauniem produktiem, piedāvāto preču, resp., pakalpojumu atlaidēm un akcijām.

9.6. Pārdevējs apņemas, ka pircēja personas datus apstrādās un rīkosies ar tiem saskaņā ar spēkā esošajiem Slovākijas Republikas tiesību aktiem.

9.7. Pārdevējs paziņo, ka saskaņā ar Regulas 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu iegūs pircēja personas datus tikai šo darījumu un sūdzību izskatīšanas noteikumu mērķim.

9.8. Pārdevējs paziņo, ka citiem mērķim nekā šajos darījumu sūdzību izskatīšanas noteikumos minētajiem iegūs pircēja personas datus vienmēr īpaši uz adekvāta juridiska pamata un vienlaikus nodrošinās to, ka šie personas dati tiks apstrādāti un izmantoti tikai un vienīgi tādā veidā, kas atbilst to savākšanas mērķim un nesaistīs tos ar personas datiem, kas iegūti citam mērķim vai pirkuma - pārdevuma līguma izpildes vajadzībām.

9.9. Pircējs pirms pasūtījuma nosūtīšanas tiks aicināts, lai, atzīmējot lauciņu pirms pasūtījuma nosūtīšanas, apstiprina, ka pārdevējs tam pietiekami saprotamā un nepārprotamā veidā ir paziņojis:
  a) savus identifikācijas datus, kuri minēti šo darījumu un sūdzības izskatīšanas noteikumu 1. punktā, kas apstiprina pārdevēja identitāti;
  b) pārdevēja, resp., pārdevēja atbildīgās personas kontaktinformāciju;
  c) personas datu apstrādes mērķi, kurš ir pirkuma - pārdevuma līguma noslēgšana starp pārdevēju un pircēju, kā arī personas datu apstrādes juridisko pamatu;
  d) ka pircējam ir pienākums sniegt personas datus, kas pieprasīti pirkuma - pārdevuma līguma noslēgšanai un pienācīgai pasūtījuma sagatavošanai un piegādei;
  e) ja apstrāde ir balstīta uz Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, proti, ka tās leģitīmās intereses, kam seko pārdevējs, ir tiešā tirgvedība;
  f) tādas trešās puses identifikācijas datus, kas ir sabiedrība, kura pircējam piegādās pasūtīto preci, resp., citu personas datu saņēmēju vai saņēmēju kategorijas, ja tādi pastāv, identifikācijas dati;
  g) personas datu saglabāšanas termiņu, resp., tā noteikšanas kritērijus.

9.10. Pārdevējs paziņo, ka apstrādās personas datus saskaņā ar labiem tikumiem un rīkosies tādā veidā, kas nav pretrunā ne ar Regulu, ne ar citiem vispārsaistošiem tiesību aktiem, un arī tos neapies.

9.11. Pārdevējs saskaņā ar Regulu sniegs pircējam, kura datus apstrādā, šādu informāciju:
  a) pārdevēja, bet attiecīgos gadījumos arī pārdevēja pārstāvja identitāti un kontaktinformāciju;
  b) iespējamās atbildīgās personas atbildīgās personas kontaktinformāciju;
  c) apstrādes mērķus, kam paredzēti personas dati, gan arī apstrādes juridisko pamatu;
  d) ja apstrāde ir balstīta uz 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētajām pārdevēja vai trešās puses leģitīmām interesēm;
  e) personas datu saņēmēju loku vai personas datu saņēmēju kategoriju, ja tādi pastāv;
  f) attiecīgajā gadījumā informāciju par to, ka pārdevējs paredzējis pārcelt personas datus uz trešo valsti vai starptautisko organizāciju;
  g) personas datu saglabāšanas laiku, resp., tā noteikšanas kritērijus;
  h) informāciju, ka pastāv tiesības pieprasīt no pārdevēja piekļuvi saviem personas datiem un tiesības uz to labošanu vai dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu vai tiesības celt iebildumus pret to apstrādi, kā arī tiesības uz datu precizitāti;
  i) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības institūcijai;
  j) informāciju par to, vai personas datu sniegšana ir likumiska vai līgumiska prasība, jeb prasība, kas nepieciešama līguma noslēgšanai, jeb pircējam ir pienākums sniegt personas datus, kā arī par šo datu nesniegšanas iespējamām sekām.
  k) automatizētas lēmumu pieņemšanas, tostarp profilēšanas, pastāvēšanu, Pircējam ir tiesības iegūt no pārdevēja to personas datu kopiju, kuru apstrādā, un ko tam ir tiesības iegūt arī visu iepriekšminēto informāciju. Par jebkurām citām kopijām, ko pircējs pieprasītu, pārdevējs var aprēķināt maksu, kas atbilst administratīvajām izmaksām par kopijas izgatavošanu.

9.12. Ja pircējs izmanto savas 9.11. punktā minētās tiesības rakstiski vai elektroniski, un no viņa iesnieguma satura izriet, ka viņš izmanto savas tiesības atbilstoši 9.11, pieņem, ka iesniegums ir iesniegts saskaņā ar šo Regulu.

9.13. Pircējam ir tiesības iebilst pārdevējam pret viņa personas datu apstrādi, par ko ir sagaidāms, ka tie tiek vai tiks apstrādāti tiešās tirgvedības, tostarp profilēšanas vajadzībām tādā apjomā, kas saistīts ar šo tiešo tirgvedību. Ja pircējs iebilst pret šo apstrādi, pārdevējs izbeidz personas datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām no datuma, kad pārdevējs saņēmis šādu iebildumu, un attiecīgā pircēja personas datus šādām vajadzībām vairs nedrīkst apstrādāt, un tie netiks apstrādāti.

9.14. Ja pircējam rodas aizdomas, ka viņa personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, tas var iesniegt sūdzību Slovākijas Republikas Personas datu aizsardzības iestādei. Ja pircējam nav pilna apjoma rīcībspējas, viņa tiesības var izmantot viņa likumiskais pārstāvis.

9.15. Pārdevējs veiks atbilstošus pasākumus, lai sniegtu pircējam visu 9.11. minēto informāciju kodolīgā, caurredzamā, saprotamā un viegli pieejamā formā, skaidri un vienkārši formulētu. Pārdevējs informāciju sniedz elektroniski vai saskaņā ar Regulu citā veidā, par ko tas vienojies ar pircēju.

9.16. Informāciju par pasākumiem, kas veikti, pamatojoties uz pircēja iesniegumu, pārdevējs sniedz pircējam bez liekas kavēšanās, katrā gadījumā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

9.17. Pārdevējs ar šo informē pircēju, ka noslēgta līguma pildīšanas ietvaros, apstrādājot pircēja personas datus, tiek pieņemts, ka pircēja personas dati un piekļuve tiem tiks sniegti šādām trešajām pusēm, resp., šādam saņēmēju lokam:

Grāmatvedim un algas aprēķinam – Diana Odorčáková - ÚČTOVNÍCTVO, Janovčíka 625, 03495 Likavka, IČO: 45306966
E-veikala lietotnes nodrošinātājam – Elicase, s r.o., M. Koperníka 22, Trnava 1, 91701
Tirgvedības pārvaldībai – Dexfinity s.r.o., Haydnova 20/b, 81102 Bratislava, IČO: 47801379


10. ILUSTRATĪVI ATTĒLI

10.1. Noslēdzot līgumu, patērētājs ņem vērā to, ka preču attēli un fotogrāfijas tīmekļa vietnē ir ilustratīvas, un patiesībā prece var atšķirties no ilustratīvajiem attēliem, turklāt visbiežāk atšķirsies preces krāsa.


11. ALTERNATĪVA STRĪDU IZSKATĪŠANA

11.1. Ja pircējs nav apmierināts ar veidu, kādā pārdevējs izskatījis viņa sūdzību, vai arī uzskata, ka pārdevējs ir pārkāpis viņa tiesības, tam ir tiesības vērsties pie pārdevēja ar pieprasījumu par labojumiem. Ja pārdevējs noraida pieprasījumu par labojumiem vai uz to neatbild 30 dienu laikā no tā nosūtīšanas dienas, patērētājam ir tiesības iesniegt ierosinājumu alternatīvai strīda izskatīšanai saskaņā ar likuma Nr. 391/2015 Z.z. “Par patērētāju strīdu alternatīvu izskatīšanu un par grozījumu un papildinājumu izdarīšanu dažos likumos” 12. pantu.

11.2. Atbilstošais subjekts patērētāju strīdu alternatīvai izskatīšanai ar pārdevēju - sabiedrību “IRISIMO s.r.o.” - ir Slovākijas Tirdzniecības inspekcija Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk, vai cita pilnvarota juridiskā persona, kas reģistrēta Slovākijas Republikas Ekonomikas ministrijas vestajā alternatīvās strīdu izskatīšanas subjektu sarakstā (saraksts ir pieejams tīmekļa vietnē http://www.mhsr.sk); patērētājam ir tiesības izvēlēties, pie kura no minētajiem alternatīvās strīdu izskatīšanas subjektiem tas griezīsies.

11.3. Patērētājs alternatīvās strīdu risināšanas pieteikuma iesniegšanai var izmantot platformu strīdu risināšanai tiešsaistē, kas pieejama tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


12. KONTAKTINFORMĀCIJA

12.1. Pārdevēja kontaktinformācija:
(a) piegādes adrese: 
IRISIMO s. r. o. 
Bystrická cesta 5633/16A 
03401 Ružomberok
Slovākija

(b) elektroniskā pasta adrese:
info@irisimo.lv

Uzraudzības institūcija:

Slovākijas Tirdzniecības inspekcija (SOI)
Žilinas apgabala SOI
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
Produktu tehniskās kontroles un patērētāja aizsardzības departaments
tālr. Nr.: 041/ 7632 130
fakss Nr.: 041/ 7632 139
e-pasts: za@soi.sk
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


13. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

13.1. Šie VDN attiecībā pret patērētāju kļūst izpildāmi līguma noslēgšanas dienā.

13.2. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī šos VDN vienpusēji grozīt vai labot. Patērētāja un pārdevēja attiecībām piemēro VDN, kas ir spēkā un piemērojami līguma noslēgšanas brīdī.

13.3. Ja kāds šo VDN noteikumiem nav spēkā vai nav izpildāms, vai par tādu kļūst, šī noteikuma vietā izmanto to noteikumu, kura nozīme visvairāk tuvojas spēkā neesošajam vai neizpildāmajam noteikumam. Viena noteikuma spēkā neesamība vai neizpildāmība neaizskar pārējo šo VDN noteikumu spēkā esamību. Šos VDN noteikumus šaubu gadījumā uzskata par spēkā esošiem, nevis par spēkā neesošiem.

Šie VDN ir spēkā un izpildāmi, sākot ar 01.01.2020.

Faili lejupielādei: 

VEIDLAPA LĪGUMA UZTEIKŠANAI 
PRECES APMAIŅAS VEIDLAPA 
SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA TIEŠSAISTĒ >>> 

Adrese preces atdošanai:
IRISIMO s. r. o. 
Bystrická cesta 5633/16A 
03401 Ružomberok
Slovākija

Adrese sūdzības iesniegšanai:
IRISIMO s. r. o. 
Bystrická cesta 5633/16A 
03401 Ružomberok
Slovākija